• No. 4 Lorong 11/8E, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Harta Sepencarian

Soalan :

Keputusan cerai antara saya dan bekas isteri telah di sahkan oleh Mahkamah Syariah di sini. Salah seorang Pegawai Sulh telah menyarankan bahawa saya dan bekas isteri untuk menjalani kaedah Sulh dalam menyelesaikan tuntutan bersama yang dipohon oleh kami. Antara tuntutan yang dituntut ialah harta sepencarian, nafkah dan hak penjagaan anak-anak kami. Namun begitu, bekas isteri menyatakan saya tidak ada hak langsung dalam menuntut harta sepencarian. Adakah perkara ini benar? Dan bukan niat saya untuk lepas tanggugjawab terhadap bekas isteri dan anak-anak. Saya hanya perlukan kepastian. Semoga jawapan yang diberi dapat dikongsi bersama dengan pembaca yang lain terutamanya para suami. Tolong beri penjelasan kepada saya.

Zulkamal
Seksyen 13, Shah Alam

Jawapan :

Perkahwinan boleh dianggap sebagai satu usahasama antara suami dan isteri. Namun, ada rumahtangga yang dibina bermasalah dan tidak berpanjangan. Masalah ini boleh timbul daripada pelbagai punca sama ada disebabkan faktor keadaan atau kesesuaian dalam menyempurnakan tanggungjawab dan peranan masing-masing.

Walaupun perkahwinan tersebut putus di tengah jalan, Islam sebagai agama yang adil telah menetapkan hak-hak yang wajib dituntut atau diterima bagi mengimbangi kehidupan hamba-hambanya. Hak-hak yang dimaksudkan khususnya selepas sesuatu penceraian adalah seperti harta sepencarian, nafkah iddah isteri, mutaah, nafkah anak-anak, hak penjagaan anak dan lain-lain.

Isu mengenai harta isteri dan harta suami masih lagi tidak jelas kedudukannya lebih-lebih lagi dalam hal pembahagian harta sepencarian. Secara amnya, harta sepencarian pada asalnya diambil daripada adat resam Melayu yang telah diterimapakai oleh masyarakat setempat. Penerimaan adat resam ini menurut perspektif Islam menyatakan bahawa apabila sesuatu adat atau uruf diakui kebaikannya dan telah diberi pengiktirafan undang-undang, kedudukannya tidak lagi sebagai adat, tetapi telah menjadi suatu peraturan atau perundangan yang mesti diikuti dan dikuatkuasakan.

Harta sepencarian berdasarkan Hukum Syarak ditafsirkan sebagai pemerolehan harta sepanjang tempoh perkahwinan sama ada membabitkan harta alih atau tak alih dan pihak yang memberi sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Maka, pembahagian harta sepencarian menunjukkan pengiktirafan Syarak terhadap hak, habuan dan pemilikan pihak berusaha mendapatkan harta itu sepanjang perkahwinan. Pembahagian itu dibuat bersandarkan kemaslahatan pihak atas prinsip keadilan dan hak.

Tuntutan terhadap harta sepencarian bukanlah dihadkan kepada isteri saja, malah suami juga berhak menuntut harta sepencarian daripada isteri. Jika diteliti tafsiran ini, ia menunjukkan bahawa harta yang sama-sama diperolehi oleh suami isteri, bukannya harta yang diperolehi oleh isteri sahaja ataupun harta yang diperolehi oleh suami sahaja.

Manakala dari perspektif undang-undang, seksyen 122(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 memperuntukan bahawa mahkamah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama dibahagikan antara mereka atau supaya aset yang diperoleh pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagikan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan dibahagikan antara pihak-pihak itu. Manakala seksyen 122(2) merujuk kepada faktor-faktor yang diambilkira oleh mahkamah dalam permbahagian harta sepencarian tersebut. Antara perkara yang ambilkira oleh mahkamah adalah:

  • Takat sumbangan yang dibuat tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset itu;
  • Apa-apa yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
  • Keperluan anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada.

Tertakluk kepada seksyen 122(2), mahkamah juga boleh memerintahkan supaya aset itu dijual dan hasil jualan dibahagikan sama rata antara kedua pihak sebagaimana dinyatakan dalam seksyen 122(3). Manakala seksyen 122(4), mahkamah dengan kuasa yang ada boleh membahagikan aset itu atau hasil jualan mengikut apa-apa kadar yang difikirkan munasabah, tetapi walau bagaimanapun, pihak yang memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

Oleh itu, walaupun harta itu atas nama isteri sahaja, tetapi jika saudara berjaya membuktikan kepada mahkamah bahawa saudara juga ada menyumbang terhadap harta tersebut, maka mahkamah akan memutuskan bahawa itu adalah harta sepencarian. Merujuk Kitab At-Turuq al-Hukmiyah karya Ibnu Qayyim al-Juziyyah mengatakan, dalam tuntutan suami isteri membabitkan harta sepencarian, tuntutan hendaklah berdasarkan keterangan pihak yang membuktikan tuntutan itu. Kenyataan mengenai hak terhadap harta sepencarian bukan hanya diambilkira berdasarkan nama harta itu didaftarkan semata-mata sedangkan pihak satu lagi mungkin menyumbang cuma namanya tiada dalam daftar hakmilik harta itu.

Namun begitu, Hukum Syarak menetapkan bahawa suami tidak ada hak ke atas harta mutlak isteri, contohnya harta isteri yang diperolehi melalui harta pusaka daripada keluarganya. Selain itu, harta-harta perseorangan yang dibeli sebelum perkahwinan dan harta-harta tersebut tidak diusahakan bersama sepanjang tempoh perkahwinan juga bukan harta sepencarian. Saudara juga perlu memastikan bahawa harta-harta itu adalah harta perolehan bersama dan bukan hadiah atau hibah yang dihadiahkan kepada bekas isteri. Oleh itu, saudara tidak boleh menuntut hadiah yang telah diberikannya kepada bekas isteri sebagai harta sepencarian.

Menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan al-Hakim yang bermaksud:

Tidak halal bagi seseorang menuntut balik sesuatu pemberian atau barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain kecuali dia adalah ayah yang mana ayah boleh menuntut balik ke atas pemberian yang diberikan kepada anaknya.

Diharap segala penjelasan dan informasi yang diberi dapat membantu saudara dalam memahami konsep hak dan pembahagian harta sepencarian. Perlu diberi perhatian bahawa Hukum Syarak dan undang-undang ini bertujuan untuk memelihara kedua-dua hak suami dan isteri. Selanjutnya, pihak kami mengalu-alukan sebarang pertanyaan atau kemusykilan mengenai perkara-perkara berkaitan.

Soalan:

Saya dan suami telah bercerai melalui persetujuan bersama. Kami telah membeli sebidang tanah di Ulu Yam semasa masih berkahwin. Saya kini dalam proses memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Kemusykilan saya ialah mengenai pembahagian sebidang tanah tersebut. Tanah itu didaftarkan di atas nama bekas suami, tetapi saya yang membayar wang pendahuluan semasa kami membeli tanah tersebut. Saya mendengar ura-ura bahawa bekas suami ingin menjual tanah tersebut tapi dia memang tak ada beritahu saya. Saya takut dia akan jual tanpa memaklumkan pada saya. Saya ni ada hak jugakan? Adakah patut tanah itu dikira sebagai sebahagian harta sepencarian walaupun didaftarkan di atas nama bekas suami? Jika, tanah tersebut adalah harta sepencarian, bagaimanakah saya boleh melindungi hak saya ke atas tanah tersebut?

Pn. Kalsom Omar
Shah Alam

Jawapan:

Harta sepencarian adalah suatu harta sama ada harta alih atau harta tidak alih yang diperoleh bersama oleh suami isteri hasil daripada usaha dan sumbangan bersama ketika perkahwinan mereka masih berjalan dan berlangsung.

Harta itu juga termasuklah harta yang diperoleh sebelum mereka berkahwin tetapi telah dimajukan atau ditingkatkan nilai semasa perkahwinan hasil usaha bersama atau sumbangan bersama suami isteri. Tuntutan biasanya difailkan apabila membabitkan sumbangan salah satu pihak sama ada secara langsung atau tak langsung.

Dari segi undang-undang syariah berkenaan harta sepencarian, seksyen 122 (1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 memperuntukkan bahawa Mahkamah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak, atau apabila membuat suatu perintah perceraian, untuk memerintah supaya aset hasil usaha bersama dibahagikan antara suami isteri, atau aset itu dijual dan  hasilnya dibahagikan antara suami isteri.

Seksyen 122 (2) menyatakan bahawa mahkamah hendaklah mengambil perhatian mengenai:

  1. Takat sumbangan yang dibuat setiap pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja untuk memperoleh aset itu,
  2. Hutang oleh salah satu pihak yang telah diambil bagi manfaat bersama,
  3. Keperluan anak yang belum dewasa.

Puan ada menyatakan bahawa puan telah membayar wang pendahuluan semasa urusan jual beli tanah tersebut. Maka, tanah itu dianggap sebagai harta sepencarian dan Puan mempunyai hak ke atas hartanah tersebut walaupun didaftarkan di atas nama bekas suami.

Mengenai cara untuk melindungi hak puan ke atas hartanah tersebut; walaupun bekas suami merupakan pemilik berdaftar, namun puan masih boleh melindungi hak puan ke atas tanah dengan memasukkan kaveat ke geran tanah.

Permohonan memasukkan kaveat boleh dilakukan walaupun proses perceraian masih berjalan dan mahkamah syariah belum memberi perintah mengenai status tanah yang dituntut itu. Puan boleh memasukkan kaveat dengan alasan tanah tersebut dituntut melalui kes perceraian.

Sebaliknya, sekiranya proses perceraian telah selesai dan mahkamah memerintahkan bahawa hartanah tersebut hendaklah dipindah milik kepada puan, maka puan boleh memasukkan kaveat berdasarkan perintah mahkamah. Satu salinan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah harus dilampirkan.

Kaveat adalah pendaftaran hak, di mana hak tersebut akan tertera di atas geran tanah. Ia satu cara yang telah diperuntukkan bagi melindungi hak individu dan berperanan sebagai memberi amaran kepada sesiapa yang mahu memiliki hartanah tersebut, bahawa terdapat hak yang perlu diambil kira. Apabila satu kaveat telah didaftarkan, pemilik berdaftar hartanah tidak boleh membuat sebarang jual beli atau mengadai hartanah kepada sesiapa sehingga kaveat tersebut dimansuhkan.

Seksyen 322 Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa sesiapa yang mempunyai kepentingan yang boleh memasukkan suatu kaveat persendirian ke atas hartanah tersebut untuk melindungi kepentingan mereka.

Borang yang perlu diisi ialah Borang 19B dan borang tersebut harus dilampirkan bersama Akuan Bersumpah untuk didaftarkan di Pejabat Tanah yang berkenaan. Bagi memastikan puan ke Pejabat Tanah yang betul, sila rujuk geran tanah tersebut. Permohonan mesti disokong dengan alasan yang kukuh iaitu puan mesti membuktikan bahawa puan mempunyai kepentingan untuk memasukkan kaveat (caveatable interest).

Lazimnya, dalam sesuatu perjanjian jual beli hartanah, satu carian akan dilakukan oleh pembeli ke atas geran hartanah bagi memastikan kesahihan pemilikan hartanah, dilakukan di Pejabat Tanah. Urusan jual beli tidak akan berterusan sekiranya terdapat halangan bagi pemilik tanah untuk menjual tanah tersebut.
Oleh itu, bekas suami puan tidak akan dapat membuat apa-apa urusan jual beli sebelum penyelesaian kes harta sepencarian di Mahkamah. Setelah kaveat didaftarkan, sesiapa yang ingin membeli tanah tersebut akan dimaklumkan mengenai hak puan. Sesuatu jual beli atau apa-apa prosedur tidak boleh diteruskan sekiranya terdapat halangan menjual hartanah tersebut. Oleh itu, hak puan adalah terpelihara.

Perlu diambil perhatian bahawa kaveat yang didaftar hanya berkuatkuasa selama enam tahun dari tarikh pendaftaran. Setelah kaveat luput tempohnya, puan haruslah memohon kemasukan semula kaveat dengan membuat satu permohonan baru. Proses ini boleh dilakukan setiap enam tahun sekali tanpa had kecuali jika bekas suami puan sebagai pemilik berdaftar mengambil tindakan mahkamah untuk mengeluarkan kaveat. Oleh itu, selepas tempoh enam tahun sekiranya kaveat tersebut tidak dilanjutkan, maka kaveat tersebut akan luput secara automatik.

Manakala, mengenai tempoh masa untuk membuat tuntutan, mengikut hukum syarak, pada dasarnya tiada had waktu yang tertentu untuk seseorang membuat tuntutan kerana hak tetap hak dan ia tidak boleh dilupuskan oleh tempoh masa, tetapi seeloknya-eloknya tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh masa yang munasabah.

Bagi mendapatkan kepastian dan makluman lanjut mengenai prosedur pendaftaran, puan dinasihati agar menghubungi Pejabat Tanah berkaitan. Diharap informasi dan penjelasan yang diberikan dapat membantu puan.

Soalan:

Baru-baru ini kami adik-beradik dipanggil berbincang tentang pembahagian harta jika sekiranya ayah kami meninggal dunia. Ayah menyatakan hasratnya untuk mewasiatkan harta peninggalannya kepada kami tiga beradik semua sama rata. Namun, abang-abang saya tidak bersetuju. Katanya, jika mengikut faraid dia seharusnya mendapat bahagian yang lebih daripada saya (anak perempuan). Tetapi ayah berkeras mahu meneruskan niatnya membahagikan harta sama rata dan memaksa abang-abang saya bersetuju. Saya ada terdengar yang wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju? Betulkah ini? (Adakah wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju?

Arissa Mubaraq,
Shah Alam.

Jawapan:
Kini, dokumen wasiat semakin diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif perancangan harta yang mampu menzahirkan hasrat pewasiat tentang agihan hartanya yang akan dilaksanakan selepas kematiannya.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah menyatakan betapa pentingnya wasiat ini. Ayat 180 yang bermaksud, “Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, supaya membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa.”

Namun begitu masyarakat perlulah tahu apakah fungsi dan kesan sesuatu wasiat itu supaya dapat memenuhi tujuan sebenar orang yang berwasiat.

Perkataan wasiat berasal daripada “wassa” yang bermaksud menjanjikan, memerintahkan atau memberi hak milik selepas kematian. Para fuqaha’ pula mentakrifkan wasiat sebagai satu pemberian oleh seseorang kepada pihak lain setelah kematian pewasiat.

Manakala Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 pula mendefinisikan wasiat sebagai iqrar seseorang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manafaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syara’, selepas dia mati.

Menurut pendapat empat imam Sunni, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali waris-waris yang lain bersetuju. Malah, jumlah wasiat juga dihadkan kepada satu pertiga sahaja. Jika pewasiat mahu mewasiatkan lebih daripada jumlah yang ditetapkan, dia perlulah mendapatkan persetujuan daripada kesemua warisnya.

Oleh itu, sememangnya wasiat itu akan dianggap tidak sah jika abang-abang saudari tidak bersetuju terhadap pembahagiannya.

Namun begitu, wasiat bukanlah satu-satunya cara membahagikan harta pusaka. Satu lagi cara yang boleh saudari cadangkan kepada ahli keluarga ialah al-Wisoyah yang mana merupakan satu konsep amanah yang diperakui perundangan Islam.

Konsep amanah ini sama sahaja dengan konsep amanah (trust) undang-undang sivil. Apabila sesuatu harta atau kepentingan terhadap harta ini diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah, maka harta atau kepentingan terhadap harta ini bukan lagi dikira sebagai harta pusaka.

Sebaliknya, pemegang amanah itu berhak sepenuhnya melaksanakan terma-terma yang ditetapkan dalam suratcara amanah tersebut.

Lagi pula, tidak ada sesiapa yang boleh membantah kehendak pemberi amanah apabila dia ingin melaksanakannya. Bapa saudari, selaku pemilik harta, mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk membuat sebarang syarat bagi memastikan niatnya terlaksana. Kelebihannya pula, bapa saudari boleh mengubah syarat-syarat yang ditetapkan jika di aberubah fikiran kemudian hari.

Adalah elok sekiranya al-Wisoyah ini dibuat secara bertulis agar tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan di kemudian hari. Silalah rujuk kepada badan-badan professional yang menyediakan perkhidmatan ini.

Nota:
Di Negara Lubnan dan Mesir yang menerima pakai mazhab Hanafi, Maliki, Shafie dan Hanbali dalam hal ehwal pembahagian wasiat, kini menerima pakai pendapat mazhab Jaafari yang membenarkan waris-waris mendapat bahagian dalam peninggalan wasiat, walaupun ahli waris yang lain tidak bersetuju. Tetapi mazhab Jaafari masih menetapkan had harta pusaka yang boleh diwasiatkan ialah satu pertiga sahaja .

Panel Peguam Sisters In Islam.

Soalan:

Abang ipar saya telah meninggal dunia dan ada meninggalkan beberapa harta. Suami saya telah diamanahkan untuk menguruskan segala peninggalannya. Masalahnya, apabila suami saya ingin menguruskan secara faraid, isteri arwah (kakak ipar) menyatakan bahawa segala jumlah harta peninggalan haruslah ditolak dahulu harta sepencarian.

Pertanyaan saya:

1. Adakah betul harta tersebut harus dibahagi dua dahulu kemudian baru di faraidkan? Kakak ipar tidak bekerja dan rasanya tiada antara harta di atas yang boleh dikira sebagai harta sepencarian.

2. Insurans takaful – adakah menjadi milik penama sepenuhnya (atas nama kakak ipar) dan tidak menjadi harta pusaka?

3. Adakah wang simpanan dalam akaun anak-anak (akaun bersama) merupakan harta pusaka juga?

4. Bagaimanakah cara terbaik untuk menguruskan kesemua harta peninggalan di atas?

Daliyah Abu,
Subang, Selangor.

Jawapan:

Pengurusan harta pusaka bertujuan untuk memberikan kepada yang berhak dan untuk membantu waris yang ditinggalkan. Lebih-lebih lagi bagi membantu isteri arwah untuk membesarkan anak-anaknya seorang diri.

Syarak telah menetapkan apabila seseorang itu meninggal, hartanya akan dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176 dalam surah al-Nisaa’ menggariskan panduan berkenaan waris-waris yang berhak dan juga bahagian-bahagian yang harus diperoleh setiap waris.

Sebahagian daripada surah al-Nisaa’ ayat 12 yang bermaksud, “Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu.”

Sebelum harta pusaka dibahagikan mengikut pembahagian faraid, kakak ipar puan berhak untuk menuntut harta sepencarian terlebih dahulu. Kitab Bughyatul Mustarsyidin oleh Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar, mukasurat 159, menyatakan bahawa:

“Telah bercampur harta suami isteri dan tidak diketahui harta siapa yang lebih banyak – tidak ada tanda-tanda yang dapat membezakan harta salah seorangnya – kemudian berlaku perpisahan antara kedua-duanya ataupun mati, maka tidak sah salah seorang daripada mereka (suami isteri) atau warisnya memerintah (mengguna) sesuatu daripada harta itu sebelum dapat dibezakan ataupun sebelum adanya persetujuan antara pihak-pihak (sulh), kecuali bersama-sama dengan pemiliknya oleh kerana tidak ada murajjih (tanda yang membezakan diantara harta-harta berkenaan).”

Oleh itu, walaupun tidak bekerja, setiap kerja rumah yang telah dicurahkan juga diambil kira sebagai sumbangan kepada harta sepencarian. Kakak ipar puan berhak ke atas harta sepencarian sebelum dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Malah dia juga masih berhak terhadap satu perlapan daripada harta pusaka arwah suaminya.

Berkenaan dengan insurans takaful, secara amnya, penama dalam polisi itu akan mendapat faedah daripadanya. Tetapi, jika ada antara waris yang sah mempertikaikan hak penama ke atas polisi tersebut, maka pembahagian secara faraid akan dilakukan. Penama polisi akan menjadi pentadbir pembahagian tersebut.

Wang simpanan dalam akaun anak-anak arwah merupakan akaun amanah. Kami percaya bahawa tujuan arwah membuka akaun untuk anak-anaknya adalah supaya masa depan mereka terjamin. Oleh itu, wang simpanan tersebut merupakan hak mutlak anak-anak arwah.

Kakak ipar puan boleh meminta supaya pihak bank menukar nama arwah kepada namanya supaya senang dia menguruskan akaun anak-anaknya kelak. Prosedur penukaran nama ini bergantung kepada bank yang berkenaan.

Cara yang terbaik untuk menguruskan harta pusaka peninggalan arwah tentulah dengan mencapai satu kata sepakat. Malah, untuk mengelakkan sebarang salah faham, dua orang boleh dilantik sebagai pentadbir harta pusaka arwah. Oleh itu, selain suami puan, kakak ipar juga sebenarnya lebih berhak untuk menjadi pentadbir harta pusaka arwah suaminya. Sekurang-kurangnya, harta peninggalan arwah dapat membantunya sedikit sebanyak untuk memulakan hidup baru yang lebih mencabar, dan juga demi anak-anaknya.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Soalan:

Saya seorang isteri yang bekerja. Oleh sebab saya mempunyai pendapatan sendiri, suami mengambil lewa dalam menanggung nafkah saya. Sayalah yang membeli rumah, kereta dan perabot, malah baju anak-anak pun saya yang beli. Dia hanya menanggung dirinya sendiri.

Saya juga ada melaburkan duit saya untuk masa depan saya dan anak-anak kerana saya rasa saya memang tidak boleh harapkan langsung suami saya. Namun, apa yang membimbangkan saya ialah baru-baru ini saya ada terbaca dalam suratk habar bahawa suami juga boleh membekukan harta isteri untuk tuntutan harta sepencarian apabila berlaku perceraian.

Kalau ini betul, apakah perlindungan yang saya ada? Sudahlah saya menanggung diri saya sendiri dan anak-anak kami, suami saya boleh pula menuntut harta yang saya kumpul selama ini. Apakah yang boleh saya buat untuk memastikan bahawa harta saya itu tidak akan jatuh ke tangan suami yang tidak bertanggungjawab itu?

Edwina Roslan,
Kuala Lumpur

Jawapan:

Suami isteri bekerja adalah satu lumrah dalam masyarakat masa kini. Ini tentunya untuk memenuhi tuntutan keperluan hidup yang semakin hari semakin meningkat. Adalah satu kebiasaan seorang isteri yang bekerja akan menghulurkan bantuan dalam meringankan bebanan kewangan suami. Lagipun itulah tujuan seorang isteri keluar bekerja sekarang.

Namun begitu, seorang suami tidak seharusnya melepaskan tanggungjawabnya dalam memberi nafkah kepada keluarga. Nafkah kepada isteri dan anak-anak masih merupakan satu tanggungjawab wajib yang mesti disediakan oleh suami.
Persoalan harta isteri harta suami masih lagi tidak jelas kedudukannya lebih-lebih lagi dalam hal harta sepencarian.
Harta sepencarian pada asalnya diambil daripada adat Melayu yang telah diterima dan mendatangkan kebaikan kepada kaum wanita khususnya.

Dalam Islam, apabila sesuatu adat atau uruf diakui kebaikannya dan telah diberi pengiktirafan undang-undang, kedudukannya tidak lagi sebagai adat, tetapi telah menjadi suatu peraturan atau perundangan yang mesti diikuti dan dikuatkuasakan.
Maka, kita mendapati bahawa dalam perundangan kita kini ada peruntukan tentang harta sepencarian. Di sini, saya akan merujuk kepada akta asal Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 kerana Pindaan 2005 masih belum berkuat kuasa.

Seksyen 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 memberi maksud harta sepencarian sebagai harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.

Kemudian, seksyen 58 Akta pula menambah bahawa aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan dan telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi atau dengan usaha bersama.

Intipati seksyen 58 ini adalah sumbangan suami isteri. Oleh itu, pihak yang menuntut harta sepencarian ini haruslah membuktikan kepada mahkamah bahawa dia ada memberi sumbangan terhadap harta tersebut.

Tuntutan
Suami puan haruslah mempunyai bukti yang kukuh bahawa dia ada memberi sumbangan terhadap harta-harta yang dituntut sebagai harta sepencarian. Mengikut hukum syarak, suami tidak mempunyai hak ke atas harta isterinya. Harta isteri adalah hartanya sendiri, manakala isteri berhak mendapat saraan nafkah daripada suaminya.

Hak dan kewajipan yang berbeza mengenai harta dan nafkah ada kaitan dengan pembahagian pusaka yang memberi bahagian yang lebih kepada lelaki daripada perempuan. Bahagian harta pusaka yang lebih kepada lelaki sebenarnya berhubung kait dengan kewajipan kewangan yang dikenakan atas kaum lelaki. Ia juga boleh dikatakan berkaitan dengan soal harta sepencarian.

Sumbangan kewangan pihak suami bagi belanja harian tidaklah boleh dianggap sebagai sumbangan kewangan terhadap harta yang diperoleh isterinya, kerana memanglah kewajipan suami menyara nafkah isteri dan anak-anaknya. Tetapi sumbangan kewangan pihak isteri bagi belanja harian rumah tangga patutlah dianggap sebagai sumbangan kewangan terhadap harta yang diperoleh suaminya, kerana bukanlah kewajipan isteri untuk menyara nafkah suami dan anak-anaknya.

Kitab Tanah al-Talibin, jilid 4, muka surat 76, menyatakan yang maksudnya, Adapun perkara-perkara yang tidak khusus kepada isteri melakukannya seperti memasak makanan suami dan mencuci pakaian suami, maka tidaklah menjadi kewajipan ke atas isteri mahupun orang gaji bagi isteri, tetapi kewajipan tersebut menjadi tugas suami membayar upah dan sebagainya.

Hukum syarak
Walaupun hukum syarak menyatakan bahawa suami tidak boleh usik harta isteri kerana ia milik mutlak isteri tetapi ia adalah berbeza dari segi peruntukan undang-undang. Oleh itu, pihak kerajaan telah pun mengambil langkah tidak mewartakan Pindaan 2005.

Malah langkah susulan yang diambil ialah pihak Peguam Negara seterusnya menjalankan proses rundingan dengan pelbagai pihak termasuk NGO-NGO wanita dalam usaha mengkaji semula Pindaan 2005 ini. Setakat ini, sebanyak tiga rundingan telah dilakukan dan pandangan daripada pelbagai pihak telah pun dibincang dan dipertimbangkan.

Kesaksamaan dan keadilan dalam institusi keluarga dan budaya masyarakat memerlukan perseimbangan hak dan kewajipan kaum lelaki dan wanita dalam keluarga dan masyarakat supaya pelepasan sesuatu hak dan kewajipan tradisional satu pihak disertai dengan imbangan hak dan kewajipan yang sewajarnya.

Adalah tidak adil jika hak tradisional bagi lelaki Islam dikekalkan serta ditambah lagi hak baru, dan kewajipan tradisional dikurangkan. Tetapi sebaliknya pula bagi wanita Islam. Hak tradisional mereka dikurangkan, kewajipan tradisional dikekalkan serta ditambah lagi dengan kewajipan baru.

Jika undang-undang mahu mencerminkan keadaan masyarakat masa kini, maka perlulah melihat kepada keseluruhan undang-undang itu. Bukannya hanya meminda beberapa peruntukan atas justifikasi kesamarataan gender.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Question:

My brother-in-law passed away and left behind some properties. My husband was named as administrator of his estate. A problem arose when my husband was going to have the properties divided via faraid: the deceased’s wife (my sister-in-law) claimed that an amount representing jointly-owned matrimonial property has to be deducted from the entire estate before it is distributed. My questions are as follows:

Is it true that the estate of my brother-in-law has to be halved before it is to be divided via faraid? My sister-in-law is unemployed and I do not think any of the properties my brother-in-law left behind can be deemed as jointly-owned matrimonial property.

With regard to Takaful Insurance, will this be distributed fully to the policy’s nominee (under my sister-in-laws name) and is not calculated as part of the deceased’s estate?

Are the savings within their children’s accounts (joint account) considered as part of the deceased’s estate?

What would be the best way in which to administer all of the above properties?

Daliyah Abu,
Subang, Selangor.

Answer:

The aim of administrating a deceased’s estate is to pass to those who are entitled to it and help the beneficiaries left behind, especially in order to relieve the burden of the deceased’s wife in raising her children all by herself.

According to Hukum Syarak, the estate of a deceased person is to be divided via faraid after the payment of debts and legacies. Verses 7, 11, 12 and 176 of Surah an-Nisaa’ provide guidelines as to the persons who may be the beneficiaries to the deceased’s estate as well as the portion to which each of them are entitled.

Part of verse 12 of Surah An-Nisaa’ which means, “In what ye leave, their (your widows) share is a fourth, if ye leave no child; but if ye leave a child, they (your widows) get an eighth; after payment of legacies and debts.”

Before the estate of a deceased can be divided via faraid, your sister-in-law is entitled to claim her share of jointly-owned matrimonial property. Kitab Bughyatul Mustarsyidin by Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar, at page 159, states that:

“The properties of the husband and wife have been mixed up and it is not known who owns the larger proportion, there is no method that can be used to determine which property belongs to who and then where occurs separation between the two or death, therefore it is not valid for either of them (spouse) or the beneficiary to administer (use) something of the estate before the property can be differentiated or before there has been an agreement between the parties (sulh), unless it is done together with its owner because there is no murajjih (signs to differentiate the ownership of the same).”

Therefore, even though your sister-in-law is unemployed, every bit of housework she had put in during the duration of the marriage is deemed to be her contribution towards joint-matrimonial property. Your sister-in-law is entitled to joint-matrimonial property before the estate is divided via faraid. Moreover, she is also entitled to one-eighth of the estate being her share under faraid after there has been division of the estate for joint-matrimonial property.

On the issue of Takaful Insurance, generally, the nominee of the policy will be the only beneficiary entitled to the insurance monies. However, if there are legitimate beneficiaries that contest the rights of the nominee named under the policy, then the insurance will be divided via faraid.

The saving in the accounts of the deceased’s children are considered to be part of a trust account. We believe that it was the deceased’s intention to open an account for his children in order to ensure they would not face financial difficulties in their future. Hence, those monies belong solely to the deceased’s children.

Your sister-in-law can require the bank to change her husband’s name on the account to hers on all the relevant documents to facilitate the management of her children’s accounts. The procedure to make the said change depends on the bank itself.

The best way to manage the deceased’s estate is of course to attain a collective agreement among all parties involved. In fact, in order to avoid misunderstandings and disagreements, two persons can be appointed as administrator of the estate. Therefore, aside from your husband, your sister-in-law is even more entitled to administer the estate of her late husband. At the very least, the property her husband left behind could be used to help her start a new life that is even more challenging, and for the sake of her children.

Panel lawyers, Sisters In Islam.

Soalan:

Saya sedang dalam proses perceraian. Mula-mula kes itu difailkan di Shah Alam, tetapi atas permohonan suami, kes saya didengar di Johor Bahru pula. Boleh ke dia buat macam ni? Dia bukannya tinggal di Johor, cuma ibubapanya saja yang tinggal di sana. Kemudian, dia telah memohon perintah Mahkamah untuk membekukan akaun saya kerana katanya untuk tuntutan harta sepencarian. Tapi itu hadiah daripadanya, kenapa dia kata harta sepencarian pula? Lagi pun, akaun itu bukannya akaun bersama, akaun itu atas nama saya sahaja. Saya tidak bekerja, duit dari akaun itulah punca pendapatan saya dahulu dan hadiah perkahwinan daripadanya dan keluarga. Sanggup dia buat saya macam ni.

Zabedah Mustar,
Subang

Jawapan:

Untuk menentukan di mana sepatutnya sesuatu tindakan Mahkamah dimulakan, Mahkamah akan melihat kepada alamat tempat tinggal kedua-kedua pihak yang terlibat. Ini adalah kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah berdasarkan tempat puan tinggal. Di Malaysia setiap negeri mempunyai Mahkamah Syariah yang terhad bidang kuasanya menurut setiap negeri dan mempunyai undang-undang syariah tersendiri.

Ini juga dapat menyenangkan pihak-pihak terbabit kerana proses tindakan di Mahkamah memerlukan mereka turun-naik Mahkamah beberapa kali juga, bergantung kepada kerumitan satu-satu kes.

Suami puan mungkin menggunakan alasan bahawa beliau kini menetap di Johor Bahru bersama dengan ibu bapanya dan menggunakan alamat tersebut sebagai alamatnya. Oleh itu beliau kini adalah tertakluk di bawah undang-undang syariah dan Mahkamah Syariah negeri Johor.

Tetapi Mahkamah harus mengambil kira keadaan puan juga. Puan berhak untuk membantah perpindahan kes ini atas alasan bahawa adalah sukar untuk puan berulang-alik ke Johor Bahru. Puan boleh menggunakan alasan bahawa ia akan menelan belanja yang banyak, tambahan lagi puan tidak bekerja. Puan haruslah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa adalah lebih adil jika kes ini didengar di Shah Alam.

Malah puan juga mestilah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa suami puan sebenarnya tidak tinggal di Johor Bahru tetapi hanyalah menggunakan alamat ibu bapanya sahaja. Puan hendaklah mengemukakan kepada Mahkamah bukti yang menunjukkan suami masih menetap di alamat tempat tinggalnya. Puan boleh membawa saksi yang menyatakan bahawa suami tidak tinggal di Johor Bahru dan apa-apa dokumen yang dapat menyokong fakta ini.

Bagi bahagian kedua persoalan puan itu pula, berkenaan harta sepencarian, kita perlu melihat kepada tafsiran perundangan apa itu harta sepencarian. Menurut seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, “harta sepencarian” ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.

Oleh itu, walaupun harta itu atas nama puan sahaja, tetapi jika suami berjaya membuktikan kepada Mahkamah bahawa dia ada menyumbang terhadap harta tersebut, maka Mahkamah akan memutuskan bahawa itu adalah harta sepencarian.
Tindakan suami puan yang mendakwa bahawa hadiah yang diberikannya kepada puan dahulu adalah harta sepencarian merupakan satu perkara yang sangat mengaibkan.

Dalam perbicaraan permohonan suami untuk membekukan akaun puan, puan hendaklah membawa bukti kepada Mahkamah bahawa harta tersebut bukanlah harta sepencarian dan ia adalah hadiah daripada suami.

Menurut hukum syarak, sesuatu hadiah atau hibah adalah lengkap apabila rukun-rukun hibah ini dipenuhi iaitu pihak-pihak yang melakukan aqad hibah iaitu pemberi hibah dan penerima hibah, aqad hibah melalui ijab dan qabul dan barang yang hendak dihibahkan itu.

Tindakan suami yang memasukkan wang ke dalam akaun atas nama puan boleh dilihat sebagai tindakannya menawarkan (ijab) hadiah kepada puan, dan juga tindakan puan menggunakan wang yang telah dimasukkan ke dalam akaun puan itu adalah tanda puan telah menerima (qabul) tawaran itu tadi.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Soalan:

Saya sedang dalam proses perceraian. Mula-mula kes itu difailkan di Shah Alam, tetapi atas permohonan suami, kes saya didengar di Johor Bahru pula. Boleh ke dia buat macam ni? Dia bukannya tinggal di Johor, cuma ibubapanya saja yang tinggal di sana. Kemudian, dia telah memohon perintah Mahkamah untuk membekukan akaun saya kerana katanya untuk tuntutan harta sepencarian. Tapi itu hadiah daripadanya, kenapa dia kata harta sepencarian pula? Lagi pun, akaun itu bukannya akaun bersama, akaun itu atas nama saya sahaja. Saya tidak bekerja, duit dari akaun itulah punca pendapatan saya dahulu dan hadiah perkahwinan daripadanya dan keluarga. Sanggup dia buat saya macam ni.

Zabedah Mustar,
Subang

Jawapan:

Untuk menentukan di mana sepatutnya sesuatu tindakan Mahkamah dimulakan, Mahkamah akan melihat kepada alamat tempat tinggal kedua-kedua pihak yang terlibat. Ini adalah kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah berdasarkan tempat puan tinggal. Di Malaysia setiap negeri mempunyai Mahkamah Syariah yang terhad bidang kuasanya menurut setiap negeri dan mempunyai undang-undang syariah tersendiri.

Ini juga dapat menyenangkan pihak-pihak terbabit kerana proses tindakan di Mahkamah memerlukan mereka turun-naik Mahkamah beberapa kali juga, bergantung kepada kerumitan satu-satu kes.

Suami puan mungkin menggunakan alasan bahawa beliau kini menetap di Johor Bahru bersama dengan ibu bapanya dan menggunakan alamat tersebut sebagai alamatnya. Oleh itu beliau kini adalah tertakluk di bawah undang-undang syariah dan Mahkamah Syariah negeri Johor.

Tetapi Mahkamah harus mengambil kira keadaan puan juga. Puan berhak untuk membantah perpindahan kes ini atas alasan bahawa adalah sukar untuk puan berulang-alik ke Johor Bahru. Puan boleh menggunakan alasan bahawa ia akan menelan belanja yang banyak, tambahan lagi puan tidak bekerja. Puan haruslah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa adalah lebih adil jika kes ini didengar di Shah Alam.

Malah puan juga mestilah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa suami puan sebenarnya tidak tinggal di Johor Bahru tetapi hanyalah menggunakan alamat ibu bapanya sahaja. Puan hendaklah mengemukakan kepada Mahkamah bukti yang menunjukkan suami masih menetap di alamat tempat tinggalnya. Puan boleh membawa saksi yang menyatakan bahawa suami tidak tinggal di Johor Bahru dan apa-apa dokumen yang dapat menyokong fakta ini.

Bagi bahagian kedua persoalan puan itu pula, berkenaan harta sepencarian, kita perlu melihat kepada tafsiran perundangan apa itu harta sepencarian. Menurut seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, “harta sepencarian” ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.

Oleh itu, walaupun harta itu atas nama puan sahaja, tetapi jika suami berjaya membuktikan kepada Mahkamah bahawa dia ada menyumbang terhadap harta tersebut, maka Mahkamah akan memutuskan bahawa itu adalah harta sepencarian.
Tindakan suami puan yang mendakwa bahawa hadiah yang diberikannya kepada puan dahulu adalah harta sepencarian merupakan satu perkara yang sangat mengaibkan.

Dalam perbicaraan permohonan suami untuk membekukan akaun puan, puan hendaklah membawa bukti kepada Mahkamah bahawa harta tersebut bukanlah harta sepencarian dan ia adalah hadiah daripada suami.

Menurut hukum syarak, sesuatu hadiah atau hibah adalah lengkap apabila rukun-rukun hibah ini dipenuhi iaitu pihak-pihak yang melakukan aqad hibah iaitu pemberi hibah dan penerima hibah, aqad hibah melalui ijab dan qabul dan barang yang hendak dihibahkan itu.

Tindakan suami yang memasukkan wang ke dalam akaun atas nama puan boleh dilihat sebagai tindakannya menawarkan (ijab) hadiah kepada puan, dan juga tindakan puan menggunakan wang yang telah dimasukkan ke dalam akaun puan itu adalah tanda puan telah menerima (qabul) tawaran itu tadi.

Panel Peguam Sisters In Islam.

KWSP

Soalan:

Selepas suami saya meninggal baru-baru ini saya mendapat tahu bahawa dia mempunyai isteri kedua. Bayangkanlah betapa hancurnya hati saya. Isteri keduanya datang untuk membuat tuntutan harta pusaka pula tu. Dia menyatakan bahawa menurut faraid, anak lelakinya akan mendapat bahagian yang besar. Mentang-mentanglah anak saya dua-dua perempuan. Tetapi suami saya ada meninggalkan wasiat. Dalam wasiatnya, tiada pun tertulis nama perempuan itu dan anaknya. Satu lagi masalah ialah perempuan itu menyatakan bahawa hanya nama dia diletakkan sebagai waris KWSP arwah. Bila saya tanya KWSP, memang diletakkan nama perempuan itu dan anak lelakinya sebagai waris. Jadi, macam mana dengan pembahagian harta pusaka ini?

Saripah Adawiyyah,
Kluang

Jawapan:

Suami yang menyembunyikan tentang perkahwinan kedua mereka sebenarnya hanya mengundang masalah. Walaupun mereka memberikan alasan tidak mahu melukakan hati isteri pertama, namun akhirnya kebenaran akan terbongkar.

Adalah menyedihkan bagi seorang isteri untuk mengetahui perkara sebenar dengan cara ini. Sudahlah sedih kehilangan suami belum hilang, terpaksa pula berhadapan dengan perebutan harta dengan madu yang tiba-tiba muncul.

Terdapat dua persoalan yang dikemukakan oleh puan di sini. Pertama tentang kedudukan wasiat arwah suami dan kedua tentang hak puan dan anak-anak kepada wang KWSP arwah.

Kedudukan wasiat dari hukum syarak boleh kita lihat dalam ayat 11 surah al-Nisaa yang bermaksud,

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah seperdua (separuh) dari harta itu.

Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibubapanya, maka bahagian ibunya ialah sepertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah seperenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya.”

Pada dasarnya perundangan di Malaysia mengguna pakai sepenuhnya hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka orang muslim. Oleh itu, menurut ayat di atas, syarak mengenal pasti wasiat sebagai salah satu cara pembahagian harta.

Walaupun dalam ayat al-Quran di atas dengan jelas tidak menghadkan jumlah wasiat yang harus diberikan oleh orang muslim, namun sistem perundangan Islam di Malaysia memperuntukkan had ke atas wasiat ini. Muslimin di Malaysia hanya dibenarkan mewasiatkan satu pertiga daripada hartanya untuk wasiat dan penerima wasiat itu juga hendaklah bukan daripada kalangan waris.

Ini adalah berdasarkan pendapat ulama Sunni yang mendasarkan kesimpulan mereka daripada hadith Rasulullah s.a.w (diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud) yang telah menghadkan wasiat kepada satu pertiga. Hadith ini mengenai sahabat Baginda yang hanya mempunyai seorang anak perempuan dan ingin mewasiatkan seluruh hartanya bagi tujuan khairat kebajikan am.

Rasulullah s.a.w kemudiannya telah bersabda bahawa bahagian yang boleh diwasiatkan itu adalah satu pertiga supaya anak perempuannya tidak dibiarkan tanpa harta.

Oleh itu, wasiat yang ditinggalkan oleh arwah suami puan boleh dicabar oleh waris-waris lain yang berhak. Malah mereka boleh menuntut supaya harta itu dibahagikan secara faraid.

Hukum faraid
Manakala bagi wang KWSP arwah, telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia bahawa penama yang tercatat dalam borang KWSP merupakan wasi atau pentadbir harta sahaja. Majlis Fatwa juga telah memutuskan bahawa adalah menjadi tanggungjawab penama untuk membahagikannya menurut hukum faraid.

Di KWSP, apabila satu kematian telah diadukan, maka atas permohonan penama yang bertindak sebagai pentadbir harta, wang tersebut akan dikeluarkan kepada penama. Adalah menjadi tanggungjawab penama kemudiannya untuk mengagih-agihkan harta tersebut mengikut hukum faraid.

Puan sebenarnya hanya boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap penama itu supaya mengagihkan harta tersebut mengikut hukum faraid. Puan tidak boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap KWSP untuk menghalangnya mengeluarkan wang tersebut kepada penama. Ini kerana KWSP tidak bertanggungjawab atas urusan pembahagian harta pusaka ahlinya.

Mengikut perundangan Malaysia, muslimin adalah tertakluk kepada hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka. Walaupun adanya wasiat ataupun penama, hukum faraid tetap diguna pakai.

Harus diingat juga bahawa harta sepencarian hendaklah ditolak terlebih dahulu daripada harta pusaka arwah suami. Puan dan isteri kedua masing-masing berhak ke atas harta sepencarian yang telah diusahakan bersama-sama sepanjang tempoh perkahwinan.

Bahagian lebih yang diperuntukkan mengikut hukum faraid diberikan kepada anak lelaki adalah sangat berkait rapat dengan tanggungjawab seorang lelaki terhadap keluarganya. Oleh itu, menjadi tanggungjawab anak lelaki arwah suami puan untuk menjaga kebajikan kedua-dua keluarga. Adalah menjadi syariat Islam bahawa harta yang diberikan hendaklah digunakan ke atas balu dan anak-anak arwah.

Tanggungjawab ini amat diambil berat dan jika anak lelaki itu enggan untuk bertanggungjawab, undang-undang memperuntukkan bahawa tindakan boleh diambil di Mahkamah bagi satu tuntutan nafkah. Kita boleh rujuk kepada seksyen 60 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Johor) 1990 yang memberi kuasa kepada Mahkamah mengeluarkan perintah membayar nafkah.

Dalam keadaan ini, lebih elok sekiranya puan sekeluarga dapat mencapai satu kata sepakat untuk membahagikan harta peninggalan arwah dengan cara yang baik. Ini sebenarnya untuk kebaikan semua pihak lebih-lebih lagi untuk masa depan anak-anak.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Soalan:

Suami saya baru sahaja meninggal dunia. Arwah suami mempunyai simpanan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) kerana arwah pernah memberitahu saya bahawa dia telah meletakkan saya sebagai penama akaun tersebut. Bagaimana saya hendak mengeluarkan simpanan akaun tersebut?

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ialah sebuah institusi keselamatan sosial yang menyediakan faedah persaraan melalui pengurusan simpanan. KWSP hanya dianggotai oleh pekerja sektor swasta dan pekerja tidak berpencen sektor awam.

Setiap individu mempunyai Akaun 1 dan Akaun 2 di KWSP. Akaun 1 adalah untuk kegunaan selepas persaraan dan simpanan tidak boleh dikeluarkan sebelum mencecah 55 tahun. Namun, sebahagian duit di dalam Akaun 1 juga boleh digunakan untuk melabur. Simpanan Akaun 2 pula boleh dikeluarkan tetapi dengan beberapa syarat. Antara syaratnya ialah:

1. Mencapai umur 50 tahun
2. Pembayaran pendahuluan pembelian rumah pertama
3. Menyelesaikan baki pinjaman pembelian rumah pertama
4. Pembiayaan pendidikan peribadi
5. Menampung kos perubatan
6. Menunaikan Haji

Selain itu, akaun ini boleh diletakkan penama/ penerima. Maka, jika pemilik akaun meninggal dunia atau hilang upaya, penama/ penerima boleh mengeluarkan duit simpanan di KWSP.

Namun, masalah sering timbul apabila berlaku kematian. Bagi pemegang akaun KWSP yang beragama Islam, penama/ penerima hanyalah berfungsi sebagai Wasi atau pentadbir harta si mati. Si penama/ penerima adalah orang yang mengeluarkan sama ada sebahagian atau keseluruhan wang simpanan tersebut dan bertanggungjawab untuk mengagihkan wang simpanan KWSP kepada waris- waris si mati yang layak mengikut wasiat ataupun Undang-undang Keluarga Islam.

Jika penama/ penerima tidak menjalankan tanggungjawab dengan jujur dan/ atau gagal menjalankan tanggungjawab, waris- waris si mati boleh mengambil tindakan undang- undang terhadap si penama/ penerima.

Harus diingatkan, wang simpanan KWSP ini termasuk dalam harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia.

HIBAH (GIFT)

Soalan:

Saya mempunyai persoalan tentang harta peninggalan wanita bujang. Saya ditinggalkan oleh ayah sejak kecil tanpa nafkah. Emak sayalah yang membesarkan saya. Saya merupakan anak tunggal. Mengikut hukum faraid, sekiranya saya meninggal, sebahagian besar harta peninggalan saya akan diwarisi oleh ayah dan adik-beradik tiri saya (berlainan emak). Saya merasakan ayah saya tidak berhak langsung mendapat harta saya kerana dia telah mengabaikan kami sekeluarga. Tidak adil rasanya jika dia yang selama ini tidak menghiraukan kami sekeluarga tiba-tiba mendapat bahagian daripada harta yang saya kumpulkan selama ini, tanpa bantuannya. Saya mahukan harta peninggalan saya digunakan untuk menjaga kebajikan ibu saya dan anak angkat saya. Bagaimana boleh saya tinggalkan harta saya kepada mereka setelah ketiadaan saya?

Jawapan:

Seperti yang saudari sedia maklum, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip pengagihan harta si mati, yang secara lazimnya dikenali sebagai hukum faraid. Prinsip-prinsip am hukum faraid terkandung dalam al-Quran, Surah al-Nisa, ayat 11-14.

Namun, faraid bukanlah satu-satunya cara pembahagian harta dalam Islam. Kami di Sisters In Islam memahami kehendak saudari yang ingin memastikan kebajikan dan kepentingan orang-orang tersayang dilindungi apabila saudari tiada nanti.

Surah al-Nisa ayat 11 telah menyatakan bahawa pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Seorang Islam boleh meninggalkan wasiat, tetapi wasiat tersebut mestilah mematuhi syarat-syarat berikut:

  1. tidak boleh mewasiatkan lebih daripada satu pertiga (1/3) daripada keseluruhan harta pemberi wasiat; 
  2. penerima wasiat mestilah seorang yang tidak disenaraikan sebagai waris dalam hukum faraid  syarat kedua ini adalah hukum mengikut mazhab Sunni.

 Walaubagaimanapun, kebanyakan ulama Sunni juga berpendapat bahawa wasiat kepada salah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid (misalannya, dalam kes saudari ini, ibu saudari) masih sah sekiranya waris-waris lain setuju dengan isi kandungan wasiat selepas kematian pemberi wasiat. 

Namun demikian, masalah mungkin timbul apabila salah seorang waris yang sah tidak bersetuju dengan wasiat tersebut. Apabila ini berlaku, mahkamah akan merujuk kepada hukum faraid.

Dalam kes saudari, anak angkat bukanlah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Jadi, saudari bolehlah mewasiatkan kepadanya tidak melebihi satu pertiga (1/3) nilai jumlah keseluruhan harta saudari. Waris-waris yang sah tidak boleh mempertikaikan wasiat ini kerana cukup syarat-syaratnya.

Ibu saudari pula merupakan seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Sekiranya seseorang Islam itu meninggal dunia, maka ibu si mati hanya berhak menuntut hartabenda si mati mengikut perkiraan hukum faraid. Sekiranya si mati meninggalkan hanya ibu dan ayahnya dan tidak ada anak, maka, secara amnya, ibu akan berhak mendapat satu pertiga (1/3) and ayah akan berhak mendapat dua pertiga (2/3) daripada harta si mati.

Di negara kita ini, nisbah pembahagian harta pusaka menurut faraid secara lazimnya ditentukan oleh Mahkamah Syariah melalui suatu sijil faraid bagi setiap kes. Sekiranya si mati telah meninggalkan wasiat, maka pembahagian harta pusaka kepada ayah dan ibu akan dilakukan selepas wasiat disempurnakan.

Hukum faraid tidak akan terpakai sekiranya si mati, sebelum kematiannya, telah memindahkan harta kepada orang lain. Jadi, dalam keadaan sekarang ini, saudari bolehlah mempertimbangkan untuk memindahkan harta tertentu kepada ibu atau anak angkat semasa hayat saudari masih ada (sekiranya saudari tidak ingin memberi wasiat kepada anak angkat). Melalui proses ini, waris-waris yang lain tidak akan berhak kepada harta pusaka saudari kelak.

Konsep ini diberi nama hibah atau terjemahannya hadiah. Apa yang penting ialah saudari perlu memindahkan harta yang ingin diberi kepada ibu dan anak angkat semasa saudari masih hidup. Hibah itu juga mestilah diterima oleh penerima. Jika penerima tidak tahu bahawa ia telah dihibahkan sesuatu benda, maka hibah tersebut mungkin tidak sah.

Proses pemindahan harta ini bolehlah dilakukan dalam beberapa cara. Misalannya, jika saudari memiliki rumah atau tanah, saudari boleh memindahkan rumah atau tanah tersebut kepada nama ibu atau anak angkat menerusi prosedur pindahmilik di bawah Kanun Tanah Negara 1965.

Soalan:

Saya bernikah dengan seorang duda yang mempunyai sembilan orang anak. Sebelum bernikah, suami saya berjanji ingin menghadiahkan rumah yang kami diami sekarang kepada saya. Tetapi, malangnya, anak-anak suami saya semuanya tidak setuju. Bolehkah mereka membantah kehendak suami saya? (Adakah) Mereka ada hak kah? Saya bimbangkan masa tua saya nanti. Jika suami meninggal dunia nanti, ke mana saya yang tua dan uzur ini nak pergi?

Julianna Amran,
Selangor.

Jawapan:
Harta yang dikumpul bukanlah untuk direbut malah tujuannya supaya kita boleh mendapat manfaat daripadanya. Islam memberi kebebasan kepada pemilik harta bagaimana dia mahu menguruskan hartanya. Dalam kes puan ini, jika suami puan berniat untuk memberikan rumah tersebut sebagai hadiah, maka, dari segi undang-undangnya, ada cara untuk menjamin hak puan kelak.

Cara yang kami maksudkan ialah suami puan bolehlah berhibah, iaitu memberi sesuatu semasa hidupnya, kepada seseorang.

Islam menggalakkan umatnya berhibah kerana hibah ini sangat bersesuaian dengan konsep tolong-menolong sesama kaum keluarga yang lebih afdal kerana boleh mengeratkan tali silaturrahim, seperti firman Allah dalam surah al-Maidah, ayat 3 yang bermaksud, “Dan hendaklah kamu tolong menolong untuk membuat kebajikan dan bertaqwa.”

Apabila sesuatu harta itu telah diisytiharkan sebagai hibah, secara otomatik harta tersebut akan terkeluar daripada harta pusakanya sekiranya pemberi meninggal dunia. Harta tersebut akan menjadi hak milik orang yang menerima hibah dan tidak lagi akan difaraidkan kepada waris-waris yang lain.

Di sini, jika suami telah menghibahkan rumah tersebut kepada puan, anak-anaknya tidak lagi boleh menuntut rumah tersebut sebagai harta pusaka. Puan lah merupakan pemilik sah rumah tersebut.

Melihat kepada konteks pengurusan harta pusaka hari ini, hibah akan menjadi lebih berkesan jika dibuat secara bertulis. Menyerahkan hibah melalui satu dokumen atau membuat pindahmilik harta di pejabat tanah akan memudahkan puan kemudian hari.

Suami puan dinasihati supaya memilih dua orang saksi bagi menandatangani dokumen hibah yang akan memudahkan proses penyaksian di mahkamah, jika keadaan memerlukan.

Dokumentasi dan penyaksian ini akan membantu puan sekiranya ada pertikaian antara waris-waris. Apabila mahkamah mengesahkan bahawa harta tersebut telah dihibahkan, maka waris-waris tidak boleh lagi menuntut bahagian daripada harta tersebut.

Soal pengurusan dan perancangan harta pusaka seharusnya dipandang serius oleh Muslim (orang Islam) keseluruhannya. Ini dapat mengelakkan kesulitan yang terpaksa dilalui oleh waris yang ditinggalkan. Oleh yang demikian, kami sarankan supaya orang-orang Muslim (Islam) mendapatkan khidmat nasihat daripada badan professional yang mempunyai kelayakan dalam bidang pengurusan harta pusaka.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Soalan:

Betulkah harta tak alih (sebuah rumah di Kuala Lumpur) yang dihibahkan hendaklah didaftarkan di atas nama penerima hibah (saya) semasa pemberi hibah (ibu saya) masih hidup?

Apa yang akan berlaku jika hibah tersebut tidak disempurnakan semasa hayatnya? Bagaimana jika hibah itu dibuat ke atas harta yang bercagar dan perlaksanaan tidak dapat dilakukan kerana ianya berkaveat?

Wan Faizul,
Kuala Lumpur.

Jawapan:

Terima kasih atas pertanyaan saudara. Terdapat pelbagai cara membahagi dan memindahmilik harta menurut hukum syarak. Antaranya ialah pembahagian melalui faraid, wasiat, sedekah, hadiah dan juga hibah.

Menurut kitab I’aanatul Taalibin, konsep hibah ditakrifkan seperti berikut:

Hibah bererti memberi milik sesuatu barang yang mana mengikut kebiasaannya barang itu sah untuk dijual atau diberi hutang kepada seseorang oleh ahli tabarru’ (orang yang suka membuat kebajikan) dengan tidak ada barang tukaran.”

Terdapat tiga rukun yang mesti dipenuhi untuk menjadikan perjanjian hibah itu sah menurut hukum syarak. Rukun-rukun tersebut adalah pihak-pihak di bawah perjanjian hibah yakni pemberi hibah (wahib) dan penerima hibah (mawhub lahu), akad nikah melalui ijab dan kabul, dan barang atau harta yang dihibahkan itu (mawhab).

Selain daripada rukun-rukun di atas, hibah juga mesti disempurnakan semasa tuan punya harta masih hidup. Dengan yang demikian, perjanjian hibah antara saudara dengan ibu saudara mesti dilaksanakan semasa hayatnya, barulah ianya berkesan.

Ibu saudara sebagai pemberi hibah juga mestilah bebas menguruskan harta tersebut tanpa sebarang sekatan. Pindah milik rumah melalui perjanjian hibah tidak boleh dilakukan sekiranya rumah terbabit dijadikan cagaran dan dikaveatkan melainkan cagaran itu ditamatkan dan kaveat ke atas rumah itu ditarik balik.

Proses pemindahan harta hibah dilakukan berdasarkan prosedur di bawah Seksyen 215 Kanun Tanah Negara 1965. Untuk menukarkan nama ibu saudara sebagai pemilik rumah yang dihibahkan kepada nama saudara, Borang 14A perlu dilengkapkan.

Borang ini boleh didapati di Pejabat Tanah dan Galian Kuala Lumpur yang terletak di Tingkat 0 – 4, Rumah Persekutuan, Jalan Sultan Hishamuddin, 50678, Kuala Lumpur. FI untuk memindah milik rumah yang dihibahkan oleh ibu saudara kepada saudara adalah RM100.00. Untuk maklumat lanjut mengenai proses pindah milik, saudara boleh menghubungi Pejabat tersebut di talian 03 26932003 atau faks ke 03 26933970.

Jika hibah telah dilaksanakan dengan sempurna, waris-waris ibu saudara yang lain tidak boleh menuntut harta yang telah dihibahkan kelak.

Isu yang paling penting di sini adalah ibu saudara mesti memindahkan rumah tersebut kepada saudara semasa hayatnya lagi. Sekiranya terdapat syarat bahawa rumah tersebut akan dipindahkan kepada saudara hanya selepas kematian ibu saudara sekalipun, ia dianggap tidak sah daripada segi hukum syariah. Akibatnya, rumah yang dihibahkan itu akan dibahagikan menurut hukum faraid.

Diharap jawapan yang kami berikan di sini sedikit sebanyak dapat membantu menyelesaikan masalah saudara.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Soalan:

Ibu saudara saya ingin menghibahkan sekeping tanah miliknya kepada anak angkatnya sebagai tanda kasihnya kerana anak itulah yang telah menjaganya sejak 30 tahun lalu. Persoalannya sekarang ialah tanah itu bersyarat, “Tidak dibenarkan pindah milik atas Suratcara 14A KTN melainkan dengan izin Menteri Besar.” Dikhuatiri kebenaran akan diperoleh selepas ibu saudara saya meninggal dan tidak sempat untuk menghibahkan tanah tersebut. Dia mempunyai seorang waris iaitu suaminya. Apa yang boleh dilakukannya agar dapat memberi tanah tersebut kepada anak angkatnya?

Malam Deman,
Selangor.

Jawapan:

Dalam Islam selain daripada pembahagian secara faraid, hukum syarak ada menyediakan cara-cara lain dalam tatacara pembahagian harta. Antaranya ialah pembahagian melalui wasiat, hibah, sedekah dan hadiah.

Masalah yang dirujuk oleh tuan adalah berkaitan dengan persoalan pembahagian harta secara hibah. Apakah yang dimaksudkan dengan hibah menurut hukum syarak?

Menurut kitab I’aanatul Taalibin, hibah ditakrifkan seperti berikut;

“Hibah bererti memberi milik sesuatu barang yang mana mengikut kebiasaannya barang itu sah untuk dijual atau diberi hutang kepada seseorang oleh ahli tabarru’ (orang yang suka membuat kebajikan) dengan tidak ada barang tukaran.”

Huraian seterusnya di dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh As-Syarbini ini disebut hibah disyaratkan adanya lafaz ijab daripada pemberi hibah dan qabul daripada penerima hibah.

Hibah disempurnakan semasa tuan punya harta masih hidup, berbeza dengan wasiat yang hanya sempurna apabila pemberi wasiat meninggal dunia.

Rukun hibah yang mesti dipenuhi oleh ibu saudara tuan untuk menjadikannya sah di bawah hukum syarak seprti yang disebut di dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh As-Syarbini iaitu;

“Rukun hibah itu ada tiga iaitu pihak-pihak yang melakukan akad hibah terdiri daripada pemberi hibah (wahib) dan penerima (mawhub lahu), akad nikah melalui ijab dan qabul dan adanya barang yang dihibahkan itu (mawhab).”

Dengan memenuhi rukun-rukun seperti yang dinyatakan di atas, hibah dapat dijalankan oleh ibu saudara tuan bagi memberikan tanah tersebut kepada anak angkatnya.

Syarat ke atas pemberi hibah juga mestilah dia bebas menguruskan harta tersebut yang mana ibu saudara tuan mempunyai kebebasan untuk menguruskan harta tersebut walaupun kebenaran daripada kerajaan negeri (menteri besar) perlu diperoleh dalam memindah milik tanah tersebut.

Oleh yang demikian hibah boleh dilakukan terhadap tanah tersebut walaupun kebenaran belum diperoleh daripada pihak kerajaan negeri oleh kerana kebenaran tersebut adalah bagi mengesahkan tanah tersebut boleh dipindah milik.

Disebabkan ibu saudara mempunyai niat ingin menghibahkan tanah tersebut dan juga anak angkatnya sudah mengetahui dan menerima hibah ini maka hibah dapati dijalankan.

Proses pemindahan harta benda ini boleh dilakukan dalam beberapa cara. Di sini ibu saudara tuan memiliki sekeping tanah, dia boleh memindahkan rumah tersebut kepada nama anak angkatnya menerusi prosedur di bawah Kanun Tanah Negara 1965.

Kebenaran daripada pihak kerajaan negeri adalah daripada segi formaliti yang mana ini diperlukan dalam melaksanakan Borang 14A KTN bagi proses pindah milik dan menukarkan nama kepada penerima tanah tersebut.

Dengan itu hibah boleh dijalankan semasa ibu saudara tuan masih hidup dan kebenaran tersebut hanya untuk proses pindah milik hartanah di Pejabat Tanah yang berkaitan.

Walaupun ibu saudara tuan mempunyai waris iaitu suaminya namun jika hibah telah dilakukan beliau tidak boleh mengambil tanah tersebut oleh kerana tanah itu telah dipindahkan semasa hayat ibu saudara tuan.

Apa yang boleh suami ibu saudara tuan peroleh adalah pembahagian harta dari segi faraid dan wasiat yang ditinggalkan oleh ibu saudara tuan (jika ada).

Melalui hibah ini, waris-waris ibu saudara yang lain tidak akan berhak langsung kepada harta bendanya kelak.

Isu paling penting di sini adalah ibu saudara tuan mesti memindahkan harta benda yang ingin dipindahkan semasa hayatnya lagi. Sekiranya terdapat syarat bahawa pemindahan harta benda akan berlaku hanya selepas kematian, maka ia tidak sah dari segi syariah dan hukum faraid akan menentukan pembahagian harta.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Harta Pusaka/Faraid

Soalan:

Saya seorang wanita berkerjaya berumur 47 tahun. Saya tidak berkahwin dan tinggal bersama ibu dan seorang anak angkat perempuan berumur 8 tahun. Tiga bulan yang lepas, saya telah didiagnos dan telah disahkan mengidap penyakit kanser. Doktor memberi saya anggaran tempoh hayat selama enam bulan ke satu tahun. Persoalan saya adalah mengenai isu pembahagian harta selepas saya meninggal dunia kelak. Untuk pengetahuan Sisters, bapa saya masih hidup dan saya merupakan anak tunggal. Namun, kami tidak mempunyai perhubungan yang baik. Bapa telah meninggalkan ibu semasa saya masih kecil. Saya tidak mahu harta saya dibahagikan kepada bapa yang tidak bertanggungjawab atau adik-beradik tiri yang langsung tidak pernah mengambil peduli tentang saya atau ibu selama ini. Bagaimanakah saya boleh memastikan ibu dan anak angkat saya akan menerima harta peninggalan saya sepenuhnya.

Ummi Kalsom
Perlis Indra Kayangan

Jawapan:

Pembahagian harta pusaka bertujuan untuk memberikan kepada yang berhak dan untuk membantu waris yang ditinggalkan. Syarak telah menetapkan apabila seseorang itu meninggal, hartanya akan dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Pembahagian harta secara faraid adalah salah satu cara pembahagian harta di dalam Islam. Ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176 dalam surah al-Nisa menggariskan panduan berkenaan waris-waris yang berhak dan juga bahagian-bahagian yang harus diperoleh setiap waris.

Merujuk kepada kitab Mughil Muhtaj tulisan As-Sheikh Muhammad Al-Khatib As-Syarbini yang telah menyatakan bahawa antara perkara yang perlu diselesaikan ke atas harta si mati adalah zakat yang belum ditunaikan, barang-barang gadaian yang belum ditebus, hutang si mati ke atas harta yang ditinggalkan, harta sepencarian, wakaf, nazar, hibah yang telah sempurna rukunnya tetapi belum dipindah milik, perbelanjaan pengebumiannya, hutang dan wasiat.

Setelah diselesaikan perkara-perkara tersebut barulah baki harta itu dibahagikan menurut hukum faraid.

“Di dalam kitab tersebut wasiat telah ditafsirkan sebagai pemberian disandarkan atau dikaitkan sesudah mati iaitu pemberian tersebut diserahkan setelah pemberiannya sudah mati.”

Pemberian wasiat orang Islam boleh diberikan dengan kadar tidak melebihi 1/3 bahagian sahaja. Wasiat yang melebihi kadar 1/3 adalah tidak berkuatkuasa kecuali mendapat persetujuan ahli waris yang lain atau kadar tersebut mesti dikurangkan sehingga sekadar 1/3 sahaja. Hukum Syarak juga telah menetapkan bahawa penerima harta pusaka melalui wasiat ini adalah seseorang yang tidak disenaraikan sebagai ahli waris.

Legaliti dan legitimasi wasiat adalah berpandukan firman Allah s.w.t dalam surah Al-Baqarah, ayat 180 yang bermaksud diwajibkan ke atas kamu, apabila seseorang di atas kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat lah untuk ibu dan bapa dan karib kerabatnya secara maaruf. Ini adalah kewajipan atas orang yang bertakwaa

Merujuk kepada soalan saudari iaitu mengenai pembahagian harta kepada anak angkat. Anak angkat saudari bukanlah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Oleh itu, saudari bolehlah mewasiatkan harta-harta saudari yang nilainya tidak melebihi satu pertiga (1/3) nilai jumlah keseluruhan kepada anak angkat tersebut.

Manakala, bahagian untuk  ibu saudari ditetapkan melalui pembahagian harta secara faraid.  Secara amnya, nisbah pembahagian harta pusaka menurut hukum faraid secara lazimnya ditentukan oleh Mahkamah Syariah melalui suatu sijil faraid dalam setiap kes.

Manakala kaedah kedua adalah melalui pemberian harta tersebut secara hibah. Hukum Syarak menetapkan tiga rukun yang mesti dipatuhi dalam pemberian harta secara hibah. Rukun-rukun tersebut adalah seperti berikut:-
1. pihak-pihak di bawah perjanjian hibah yakni pemberi hibah (wahib) dan penerima hibah (mawhub lahu),
2. lafaz terhadap hibah tersebut (merangkumi perjanjian atau pengakuan)
3. barang atau harta yang dihibahkan itu (mawhab).

Saudari boleh memperuntukan harta tersebut kepada ibu dan anak angkat saudari melalui kaedah hibah tersebut. Hibah boleh disempurnakan semasa saudari masih hidup, berbeza dengan wasiat di mana ia sempurna dari segi perlaksanaannya apabila pemberi wasiat meninggal dunia. Oleh itu, saudari bolehlah memindahkan harta-harta tersebut kepada ibu atau anak angkat semasa hayat saudari masih ada secara hibah seperti yang telah dinyatakan di atas.

Proses pindahmilik harta-harta tersebut ini boleh dilakukan dalam beberapa cara. Contohnya, jika saudari memiliki harta seperti tanah, saudari boleh memindahkan rumah tersebut kepada nama ibu menerusi prosedur di bawah Kanun Tanah Negara 1965. Melalui proses ini, waris-waris saudari yang lain tidak akan berhak langsung kepada harta benda saudari kelak.

Sebarang maklumat lanjut, saudari boleh menghubungi pihak kami. Sekiranya saudari masih tidak jelas berkenaan prosedur perceraian ini, dinasihatkan agar mendapatkan khidmat guaman sama ada Biro Bantuan Guaman atau Pusat Bantuan Guaman atau mana-mana peguam syarie bagi mendapatkan nasihat berhubung dengan prosedur tersebut.

Soalan:

Bekas suami saya meninggal dunia pada bulan lepas dan ada meninggalkan harta seperti tanah kebun, rumah sewa, duit simpanan dan lain-lain. Tetapi arwah telah berkahwin lain dan mempunyai dua orang anak perempuan. Manakala bersama saya, kami dikurniakan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Arwah ada berhutang dengan saya semasa dia masih hidup. Dia juga ada membuat pinjaman peribadi dan saya adalah penjaminnya. Saya tidak mahu dipertanggungjawabkan atas hutangnya, tambahan pula saya tidak berkemampuan untuk membayar pinjaman tersebut. Bolehkah saya menuntut harta pusakanya untuk membayar hutang-hutangnya? Selain itu, arwah bekas suami saya masih berhutang duit mas kahwin. Masih bolehkah saya tuntut mas kahwin tersebut?

 

Marina Marjan
Perak. 

Jawapan:

Pihak kami mengucapkan takziah kepada puan sekeluarga. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah S.W.T.Secara lazimnya apabila ada ahli keluarga yang meninggal dunia, sudah tentu kita dihadapi dengan persoalan pembahagian harta pusaka. Daripada segi perundangan Islam, Malaysia secara amnya mengambil pendapat Mazhab Shafii.Menurut Mazhab Shafie harta peninggalan si mati ialah segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, sama ada berupa harta benda, hak kepunyaan. Begitu juga dengan apa yang dikerjakannya semasa hidup tetapi hasilnya diperolehi setelah ia mati. Pembahagian harta pusaka melalui sistem faraid merupakan cara biasa yang dipakai oleh umat Islam di Malaysia. Tetapi, sebelum harta si mati difaraidkan, ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Pertamanya, harta pusaka itu akan diguna untuk perbelanjaan urusan jenazah dan pengkebumian arwah. Kemudian, harta pusaka digunakan untuk melangsaikan segala hutang-piutang yang masih belum dibayar oleh arwah. Contohnya, jika masih ada hutang di bank, hutang sesama manusia, perlulah dibayar. Hutang arwah dengan puan dan pinjaman peribadinya wajib dilangsaikan. Puan haruslah menunjukkan dokumen-dokumen yang berkenaan supaya boleh dilampirkan dalam permohonan pembahagian harta nanti. Begitu juga dengan mas kahwin yang masih belum dijelaskan. Setelah itu, waris-waris arwah haruslah memastikan jika ada wasiat yang ditinggalkan. Wasiat ini perlulah dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta pusakanya dibahagikan mengikut faraid. Akhir sekali, harta pusaka yang masih tinggal akan dibahagikan mengikut faraid.Pembahagian harta pusaka secara faraid adalah pembahagian di mana waris-waris yang berhak akan mendapat bahagian yang tertentu. Ini berdasarkan ayat 7 Surah An-Nisa yang bermaksud: “Bagi lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya”.

 Anak-anak hasil daripada perkahwinan puan dan arwah merupakan waris yang sah. Bahagian mereka ialah pada kadar dua bahagian untuk anak lelaki dan satu bahagian anak perempuan. Permohonan mengenai harta pusaka adalah di bawah dua bidang kuasa perundangan iaitu di Mahkamah Syariah bagi memperolehi Sijil Faraid dan kemudiannya mendapatkan perintah pembahagian dari Mahkamah Tinggi atau Pejabat Pembahagian Pusaka Kecil. Untuk maklumat lanjut, puan boleh merujuk kepada:-

Biro Bantuan Guaman,
Tingkat 4, Blok A,
Bangunan Persekutuan  Ipoh,
Jalan Dato Ahmad Sahid,
(Greentown)
30450 Ipoh,
PerakTel: 05-2544027/2552240
Faks: 05-2556007

Kesimpulannya, keluarga arwah haruslah mengambil kira akan hutang-hutang si mati sebelum membahagikan harta pusakanya. Sesungguhnya memberikan kepada yang hak adalah perlakuan seorang yang mukmin.

Soalan:

Saya mempunyai persoalan tentang harta pusaka. Saya baru memeluk Islam lima bulan lalu tetapi keluarga saya masih menganut agama asal mereka. Hubungan saya dengan keluarga masih baik dan sebagai seorang yang suka merancang masa hadapan, saya ingin tahu tentang pembahagian harta pusaka bagi seorang Muslim kepada saudaranya yang bukan Islam. Bolehkah saya meninggalkan harta kepada ibubapa saya walaupun berlainan agama?

Sean Murad Abdullah
Klang

Jawapan:

Walaupun berbeda agama, talian darah tetap utuh. Tiada ada yang dapat memisahkan hubungan kekeluargaan saudara dan ibubapa.

Sememangnya jika mengikut sistem pembahagian faraid, saudara mara yang berlainan agama tidak tersenarai sebagai waris yang sah. Namun, harus diingat bahawa pembahagian secara faraid bukanlah satu-satunya cara pembahagian harta pusaka dalam Islam.

Melihat kepada persoalan saudara, kami ingin mencadangkan saudara merujuk kepada wasiat dan juga penyediaan suratcara amanah.

Surah al-Nisa ayat 11 menyatakan pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Maka, jika ada wasiat, haruslah ditunaikan dahulu sebelum harta pusaka difaraidkan. Dalam isu pemberian wasiat, menurut pandangan ulama-ulama Sunni, dua syarat yang perlu diikuti ialah:

(i) harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah harta si mati; dan

(ii) tidak boleh diwariskan kepada waris yang tersenarai mengikut faraid. 

Oleh itu, saudara boleh meninggalkan wasiat kepada ibubapa saudara sebanyak 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta.

Manakala jika saudara mahu meninggalkan jumlah harta yang melebihi 1/3 kepada ibubapa, ataupun saudara mahu mencari alternatif lain, penyediaan al-Wisoyah atau surat cara ikatan amanah merupakan jalan penyelesaiannya.

Konsep amanah ini sama dengan konsep amanah (trust) undang-undang sivil. Apabila harta atau kepentingan terhadap harta ini diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah, maka harta atau kepentingan terhadap harta ini bukan lagi dikira sebagai harta pusaka. Pemegang amanah berhak melaksanakan sepenuhnya terma-terma yang ditetapkan dalam suratcara amanah tersebut.

Tidak ada sesiapa yang boleh membantah kehendak pemberi amanah apabila dia ingin melaksanakannya. Selaku pemilik harta dan pemberi amanah, saudara mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk membuat sebarang syarat bagi memastikan niat saudara terlaksana. Contohnya, jika saudara ingin meletakkan sebuah rumah sebagai amanah atas nama ibubapa saudara. Saudara boleh melantik seseorang atau pun satu institusi pemegang amanah seperti bank sebagai pemegang amanah. Saudara boleh juga menetapkan bahawa selama saudara masih hidup, saudara masih lagi boleh mendapat faedah daripada rumah tersebut. Faedah daripada rumah tersebut akan hanya dinikmati oleh ibubapa setelah saudara meninggal.

Jika ada perubahan yang berlaku di masa hadapan, syarat-syarat dalam al-Wisoyah boleh saudara ubah.

Adalah penting wasiat dan al-Wisoyah dibuat secara bertulis untuk menangkis kesulitan dan keraguan. Saudara bolehlah merujuk kepada badan-badan professional dalam menyediakan dokumen-dokumen ini.

Soalan:

Baru-baru ini kami adik-beradik dipanggil berbincang tentang pembahagian harta jika sekiranya ayah kami meninggal dunia. Ayah menyatakan hasratnya untuk mewasiatkan harta peninggalannya kepada kami tiga beradik semua sama rata. Namun, abang-abang saya tidak bersetuju. Katanya, jika mengikut faraid dia seharusnya mendapat bahagian yang lebih daripada saya (anak perempuan). Tetapi ayah berkeras mahu meneruskan niatnya membahagikan harta sama rata dan memaksa abang-abang saya bersetuju. Saya ada terdengar yang wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju? Betulkah ini? (Adakah wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju?

Arissa Mubaraq,
Shah Alam.

Jawapan:
Kini, dokumen wasiat semakin diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif perancangan harta yang mampu menzahirkan hasrat pewasiat tentang agihan hartanya yang akan dilaksanakan selepas kematiannya.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah menyatakan betapa pentingnya wasiat ini. Ayat 180 yang bermaksud, “Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, supaya membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa.”

Namun begitu masyarakat perlulah tahu apakah fungsi dan kesan sesuatu wasiat itu supaya dapat memenuhi tujuan sebenar orang yang berwasiat.

Perkataan wasiat berasal daripada “wassa” yang bermaksud menjanjikan, memerintahkan atau memberi hak milik selepas kematian. Para fuqaha’ pula mentakrifkan wasiat sebagai satu pemberian oleh seseorang kepada pihak lain setelah kematian pewasiat.

Manakala Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 pula mendefinisikan wasiat sebagai iqrar seseorang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manafaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syara’, selepas dia mati.

Menurut pendapat empat imam Sunni, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali waris-waris yang lain bersetuju. Malah, jumlah wasiat juga dihadkan kepada satu pertiga sahaja. Jika pewasiat mahu mewasiatkan lebih daripada jumlah yang ditetapkan, dia perlulah mendapatkan persetujuan daripada kesemua warisnya.

Oleh itu, sememangnya wasiat itu akan dianggap tidak sah jika abang-abang saudari tidak bersetuju terhadap pembahagiannya.

Namun begitu, wasiat bukanlah satu-satunya cara membahagikan harta pusaka. Satu lagi cara yang boleh saudari cadangkan kepada ahli keluarga ialah al-Wisoyah yang mana merupakan satu konsep amanah yang diperakui perundangan Islam.

Konsep amanah ini sama sahaja dengan konsep amanah (trust) undang-undang sivil. Apabila sesuatu harta atau kepentingan terhadap harta ini diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah, maka harta atau kepentingan terhadap harta ini bukan lagi dikira sebagai harta pusaka.

Sebaliknya, pemegang amanah itu berhak sepenuhnya melaksanakan terma-terma yang ditetapkan dalam suratcara amanah tersebut.

Lagi pula, tidak ada sesiapa yang boleh membantah kehendak pemberi amanah apabila dia ingin melaksanakannya. Bapa saudari, selaku pemilik harta, mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk membuat sebarang syarat bagi memastikan niatnya terlaksana. Kelebihannya pula, bapa saudari boleh mengubah syarat-syarat yang ditetapkan jika di aberubah fikiran kemudian hari.

Adalah elok sekiranya al-Wisoyah ini dibuat secara bertulis agar tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan di kemudian hari. Silalah rujuk kepada badan-badan professional yang menyediakan perkhidmatan ini.

Nota:
Di Negara Lubnan dan Mesir yang menerima pakai mazhab Hanafi, Maliki, Shafie dan Hanbali dalam hal ehwal pembahagian wasiat, kini menerima pakai pendapat mazhab Jaafari yang membenarkan waris-waris mendapat bahagian dalam peninggalan wasiat, walaupun ahli waris yang lain tidak bersetuju. Tetapi mazhab Jaafari masih menetapkan had harta pusaka yang boleh diwasiatkan ialah satu pertiga sahaja .

Panel Peguam Sisters In Islam.